HU

Általános szerződési feltételek

Tartalomjegyzék:

 1.  A Szolgáltató adatai
 2.  Általános szabályok
 3.  Szerződő fél
 4.  A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
 5.  Lemondási feltételek
 6.  Árak
 7.  Fizetési feltételek
 8.  Online szobafoglalás és online fizetés lépései
 9.  A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 10. Háziállatok
 11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
 12. A vendég betegsége, halála
 13. A Vendég/Szerződő fél jogai
 14. A Vendég/Szerződő fél kötelezettségei
 15. A Vendég/Szerződő fél kártérítési felelőssége
 16. A Szolgáltató jogai
 17. A Szolgáltató kötelezettsége
 18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
 19. Titoktartás
 20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1.  Szolgáltató adatai

Cégnév: West-Hotel Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátóipari Kft.

Rövidített név: West-Hotel kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1.

Telefon: +36 92 550 040, +36 30 928 0455

Adószám: 10461987-2-20 (EU VAT Nr. 10461987 )

Cégjegyzékszám: 20-09-060373 (REG Nr. 20-09-060373 )

NTAK szám: SZ19000238

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

2.3. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult módosítani. A módosított ÁSZF rendelkezéseit a módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltató által megküldésre kerülő ajánlatkérésekre, valamint az azok alapján létrejött szerződésekre kell alkalmazni.

3. Szerződő fél

3.1. A szerződő fél a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő és/vagy igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: Vendég. A Szolgáltató és a Vendég – a feltételek teljesülése esetén –  szerződő felekké válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő Felek.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban vagy írásban – levélben, online, telefaxon, e-mailben – megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét, a Szolgáltató ajánlatát elfogadó írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég írásban, levélben on-line, e-mailben vagy telefax küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így az írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolásával nem jön létre a szerződés, vagy szerződés módosítás, kizárólag abban az esetben, amennyiben az valamennyi fél részéről írásban is megerősítésre kerül.

4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés minden esetben meghatározott időtartamra szól.

4.5. Ha a Vendég a Felek között létrejött szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Felek között létrejött szerződésben rögzített – Vendég által megrendelt – szolgáltatás teljes ellenértékére, függetlenül attól, hogy azt a Vendég részben nem vette igénybe.

4.6. A 4.6. pont szerint a lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a meghosszabbítás feltételeként a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.8. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.9.  Az e szerződésben rögzítettektől  a felek eseti megállapodásban eltérhetnek,  amely esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodásban rögzítettek határozzák meg.

5. Lemondási feltételek

5.1. A lemondási feltételek eltérőek az un. egyéni foglalás esetén, amely legfeljebb 10 természetes személy főt foglal magában, illetve csoportos foglalás esetén, amely 10 főt meghaladó természetes személy általi, vagy azok részére történő foglalása esetén érvényes.

5.2. Lemondási feltételek egyéni foglalás esetén: Érkezés előtti napon 14 óráig kötbérmentes, 24 órán belüli lemondás esetén 1 éjszaka kötbért számolunk fel.

5.3 Lemondási feltételek csoportos foglalás esetén: Érkezés előtt 14 nappal  kötbérmentes, 14 és 7 nap között 50%, ezen belüli lemondás esetén 1 éjszaka kötbért számolunk fel.

A lemondási feltételektől egyedi megállapodás esetén a Felek eltérhetnek

6. Árak

6.1. A Szolgáltató által működtetett szálloda szobaárai (Rack Rate) a szállodai szobában és/vagy a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem/drinkbár, wellness) állnak rendelkezésre.

6.2. A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni. 

6.3. A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.aranybarany.hu weboldalon közzéteszi. A szálloda szolgáltatásait közvetítők útján is forgalmazza. Az akciók során alkalmazott árakból, egyéb tényezőkből következően a szolgáltatások ára azonos időben is eltérhet. Emiatt a vendég a szolgáltatóval szemben igényt nem érvényesíthet, rá az általa kötött szerződés szerinti árak vonatkoznak.

6.4. Áraink a foglaltság, azaz a szabad kapacitás és a tartózkodás időtartamának függvényében, valamint szobatípusainktól függően változhatnak. 

6.5. A West Hotel Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Ez nem vonatkozik az érvényben lévő árajánlatban szereplő és az írásban visszaigazolt árakra. 

6.6. West Hotel Kft. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák az érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t. A West Hotel Kft. a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre. A szállásdíjak nem tartalmazzák  az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni. 

7. Fizetési feltétek

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet bankkártya/hitelkártya (a továbbiakban: Bankkártya) garanciát és/vagy óvadékot, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke vagy annak egy része – a szolgáltató döntésének megfelelően – a bankkártyán zárolásra kerül, illetve ettől függetlenül a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetését is kérni a szolgáltatás igénybevétele előtt.

7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de kizárólag egyedi megállapodás keretében és egyedi megállapodás alapján lehetséges utólagos fizetés is, amit a Szolgáltató – az egyedi megállapodásban meghatározott – előleg nyújtásához köthet.  Utólagos fizetés esetén a fizetési határidő legfeljebb 30 nap lehet.

7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutában egyenlítheti ki: forintban és euroban.

7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét, amennyiben a számlát nem cégnévre, hanem saját nevére és címére kéri kiállítani. Ez alól kivételt képez az IFA összege, mely SZÉP kártyával nem rendezhető.

7.5. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra, kivéve, ha a szerződött ár EUR-ban történt meghatározásra. Ha a szolgáltatások ára valutában került meghatározásra, úgy annak forintra történő átszámítása a Vendég érkezésének napján az MNB hivatalos oldalán szereplő napi árfolyam alapján történik.

8. Online szobafoglalás és online fizetés lépései, feltételei

8.1. A www.aranybarany.hu honlapon az ajánlatok kilistázását követően, a megfelelő ajánlatot ki kell választani a FOGLALÁS gombra kattintva. Érdeklődés választása esetén online fizetés nem indítható.

8.2. Szobafoglaláskor az alábbi adatokat kell megadni:

a., a foglaló vezetéknevét és keresztnevét

b., e-mail címét kétszer (a második megerősítés)

c., telefonszámát és lakcímét (irányítószám, város, út/utca, házszám, lakcím szerinti ország)

d., ha a számlázási cím különbözik a korábban megadott lakcímtől, akkor a kiválasztásával a pontos

számlázási címet meg kell adni

e., a megjegyzés mezőben lehetőség van a foglalással kapcsolatos egyéb információk közlésére a

Szolgáltató felé.

f., Online szobafoglaláshoz bankkártyagaranciát kell megadni, ahol a kártya számát, lejáratát és 3 jegyű biztonsági kódját kell feltüntetni. Az adatok csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, amennyiben a foglalást kötbérezni kell. (lásd Lemondási feltételek)

8.3. Egyéb feltételek:

8.3.1. A Vendég részéről felmerült reklamációt a Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal, a helyszínen jelezni. A reklamációról a szállodában írásban jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Szolgáltató a reklamáció kivizsgálását követően dönt az esetleges kompenzáció módjáról és mértékéről. A szálloda elhagyását követő reklamáció lehetőségét a Szolgáltató kizárja.

8.3.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az online foglalás során a tudomására jutott személyes és egyéb adatokat bizalmasan kezeli és harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képez, ha a Vendég a közléshez előzetesen kifejezetten hozzájárul vagy azt kéri.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szállodai szobát egyéni és csoportos foglalás esetében is az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni és ezen időpontig köteles – a kulcskártya leadásával – a recepción elszámolni.

9.2. Amennyiben valamely  Vendég 11:00-ig nem hagyja el a szobát, Szolgáltató 16:00-ig a napi szobaár 50%-át, 16:00 után pedig 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

9.3. Amennyiben – egyedi megállapodás alapján – a Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából szobát/tárolót biztosít a Vendég részére, úgy azt a Vendég az elutazás napján legfeljebb 24.00 óráig veheti igénybe. A Szolgáltató az ekként egyedileg biztosított szobát/tárolót nem őrzi, az abban elhelyezett tárgyakért, csomagokért semminemű felelősséget nem vállal. A fenti határidő elteltét követően a szobában/tárolóban hagyott csomagokat és egyéb tárgyakat a Szolgáltató jogosult kitenni a szálloda közösségi terébe, azzal, hogy azt a közösségi térben sem őrzi, annak elvesztéséért, ellopásáért, megrongálódásáért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vendég a csomagot/tárgyat az elutazását követő nap 24.00 óráig sem viszi el, úgy ezt követően a Szolgáltató jogosult azt megsemmisíteni. A Vendég a fenti feltételeket kifejezetten elfogadja, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiek szerint csomagja vagy bármely, a szállodában hagyott vagyontárgya megsemmisítésre kerül, a Szolgáltatóval szemben semminemű igénnyel nem élhet.

10. Háziállatok

10. 1. A Szolgáltató szálláshelyére háziállatot kizárólag előzetes egyeztetést követően, korlátozott számban és a szabad kapacitás függvényében tud fogadni. Kisállat a szálloda egész területén a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják. A háziállat felár díját a mindenkori árlista tartalmazza.

10.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért, illetve köteles az esetleges extra takarítás díját a helyszínen megfizetni. 

Feltételek:

 • A szálloda területén tartózkodni kizárólag veszettség ellen beoltott, „kisállat egészségügyi kiskönyvvel” rendelkező háziállattal szabad.
 • A  szálloda  kizárólag  szobatiszta  kutya,  macska  fogadását biztosítja külön szolgáltatási díj ellenében.
 • Szobánként maximum 2 háziállat szállásolható el egyidejűleg.
 • A háziállatok részére ellátás és egyéb felszerelés nem biztosított, arról a Vendég köteles gondoskodni.
 • A szállodában csak olyan kisállat tartózkodhat, amely magatartásával nem zavarja a szállóvendégek nyugalmát.
 • A szálloda területén a közlekedés és a sétáltatás során póráz használata kötelező.
 • A szálloda belső közösségi tereibe (wellness, fitnesz, gyermekjátszó-szoba)  közegészségügyi okokból kisállat nem vihető be. Kisállat az étterembe bevihető.
 • Az ürüléket a kisállat gazdája köteles haladéktalanul eltakarítani, ellenkező esetben pótdíj kerül felszámolásra.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani és – a már nyújtottakon kívüli –  további szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a létesítményt  vagy annak bármely részét, különösen- de nem kizárólag -, amennyiben a szobát vagy a létesítményt és az ahhoz tartozó, illetőleg a Szállodában található berendezési vagy felszerelési tárgyakat bármely módon megrongálja illetőleg azokban kárt tesz, vagy;

b) a Vendég a Szolgáltató biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, vagy;

c) a Vendég a Szolgáltató alkalmazottjával és/vagy más Vendéggel vagy személlyel kifogásolhatóan és/vagy durván viselkedik, vagy más személyt zavaró, sértő vagy fenyegető viselkedést tanúsít, vagy;

e) alkohol és/vagy drog befolyása alatt más személyt fenyegető, sértő vagy zavaró viselkedést tanúsít vagy;

f) a Vendég olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas más személy megbotránkoztatására, vagy;

g) a Vendég fertőző betegségben szenved.

1.1.2. Amennyiben a Szolgáltató a fentiek szerinti bármely okból él a Szerződés azonnali hatályú felmondásának jogával, úgy a Vendég köteles az azonnali hatályú felmondás Szolgáltató általi közlésétől számított 2 órán belül a Szállodát elhagyni, azzal, hogy a Szálloda elhagyását megelőzően köteles a Szolgáltató által visszaigazolt foglalásában szereplő teljes szolgáltatások ellenértékét megfizetni. Amennyiben a foglalás alapján több, a Szálloda szolgáltatásait együttesen igénybe vevő   Vendég közül a felmondás nem minden Vendégre vonatkozik, úgy a többi Vendég jogosult a Szálloda szolgáltatásait továbbra is igénybe venni, azaz a Szállodát megilleti a részleges – konkrét Vendéget érintő – felmondás joga is. Ez esetben, amennyiben a felmondással nem érintett Vendégek a foglalásban rögzített szolgáltatásokat a továbbiakban nem kívánják igénybe venni, úgy rájuk a 4.5. pontban rögzített rendelkezések irányadóak.

12. A vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A Vendég jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Vendég/Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Vendég/Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

15. A Vendég kártérítési felelőssége

15.1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős – és köteles megtéríteni -, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy részére a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó  más személy okoz. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai

16.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyait illetően, amelyeket a szállodába magával vitt.

16.2. A Szolgáltató jogosult a Szálloda területén és közvetlen környezetében felvételeket, fotókat és/vagy videókat (a továbbiakban: felvétel) készíteni a Szálloda népszerűsítése érdekében, illetőleg marketing célokból. A Vendég az ilyen felvétel(ek) alkalmával jogosult a helyszínen jelezni, hogy nem szándékozik azon szerepelni, mely esetben a Szolgáltató köteles a Vendég ez irányú igényének megfelelően eljárni. Amennyiben a Vendég nem rendelkezik akként, hogy a felvételen nem kíván szerepelni, úgy a felek úgy tekintik, hogy a Vendég hozzájárult a felvétel készítéséhez, és a Szolgáltató jogosult a felvételt bármilyen csatornán (internet, nyomtatott sajtó, televízió, médiumok, szálloda honlapja stb.) nyilvánosságra hozni és azt saját gazdasági céljaira felhasználni.

17. A Szolgáltató kötelezettsége

17.1. A Szolgáltató köteles:

 1. a) a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
 2. b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül a Szolgáltató vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta. A Szolgáltató a következményi károkért (pl. elmaradt haszon) való felelősségét kizárja.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak – kivéve értéktárgyak (pl. ékszerek, órák, mobileszközök, laptop, telefon és azokhoz kapcsolódó eszközök és alkatrészek), értékpapírok, készpénz – bizonyított módon a Szolgáltató vagy munkavállalója hibájából történő elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, de csak abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére egyértelműen jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb. Ezt meghaladóan a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja, kivéve az azon károkért való felelősséget, amely a Ptk. szerint nem zárható ki, illetőleg nem korlátozható.

19. Titoktartás

19.1. A Szolgáltató a Vendég által – vagy ha a megrendelő és a szolgáltatást igénybe vevő nem azonos személyek, úgy a szolgáltatást igénybe vevő által a megrendelő részére, és megrendelő által a Szolgáltató részére –  önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – beleértve azon adatokat, amelyeket a Vendég a Szervező részére a szerződés megkötése és/vagy teljesítése érdekében bocsátott rendelkezésre – bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához és a szerződés teljesítéséhez, a  teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

19.2.  A Szolgáltató a Vendéggel és/vagy a szolgáltatás megrendelőjével szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a szolgáltatást megrendelő személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a szolgáltatás megrendelő személyes adatait átadhatja. A fenti rendelkezéseket a Vendég/szolgáltatás megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja.

20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

20.1. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helye szerinti – hatáskörrel rendelkező – bíróság az illetékes.

Árkalkuláció